[tongquan]
http://chothuecuahang.acr.vn
Ảnh minh họa
[/tongquan]
[loai] MS: 0000 [/loai] 
[hot] Nhà MP [/hot] 
[giaban] Thỏa thuận [/giaban] 
[dientich] 80 - 200 (m2) [/dientich] 
[phongtam] 5 - 7 (tầng) [/phongtam] 
[phongngu] 6 - 20 (m) [/phongngu] 
[vitri] Quận Đống Đa, Hà Nội [/vitri] 
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29795.58528784917!2d105.80301334505096!3d21.014746665775593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab82178be9eb%3A0x429104feae49bd75!2zxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1629426310292!5m2!1svi!2s[/bando]